+421(0)53 4473720

O projekte

Informácie o podporenom projekte

  • Názov projektu: Obnova barokového kaštieľa na penzión 2* Biela dáma Čierny rytier
  • Názov a sídlo prijímateľa: EUROCLUB s.r.o., Matúšova 36A, 811 04 Bratislava

Stručný opis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia významnej národnej kultúrnej pamiatky - barokového kaštieľa v Kluknave, pôvodne postaveného v renesančnom slohu v 2. polovici 16 storočia. Je zapísaný v ústrednom registri pamiatkového fondu c. NKP 657/0.

Kaštieľ sa nachádza v obci Kluknava v centrálnej časti turisticky atraktívneho regiónu Spiš. Realizáciou aktivít projektu vznikne 2* dizajn penzión v historickom štýle s názvom Biela dáma, Čierny rytier (White Lady & Black Knight), spĺňajúci normatívne požiadavky dané príslušnými vyhláškami a smernicami, schopný úspešne reagovať na požiadavky cieľových skupín, disponujúci komplexnou ponukou služieb cestovného ruchu vysokého štandardu s celoročným využitím pre domácich a zahraničných turistov. Ubytovanie bude poskytované v 7 dvojlôžkových izbách a v 1 luxusnom apartmáne s celkovou kapacitou 16 základných lôžok.

Navrhované využitie kaštieľa ako objektu s funkciou prechodného ubytovania a verejného stravovania ako doplnkovej funkcie, korešponduje s jeho pôvodným využitím ako sídla šľachty, takže rekonštrukcia si z dispozičného hľadiska nevyžaduje rozsiahle zásahy do pôvodnej zachovanej hmoty. Vzhľadom na charakter projektu, ktorého predmetom je obnova kompaktného objektu kaštieľa, ktorý nie je možné sekundárne členiť na podčasti, ktoré by z hľadiska skladby projektu tvorili samostatné aktivity, bola stanovená iba jedna hlavná projektová aktivita – A1 Rekonštrukcia kaštieľa. Implementácia tejto hlavnej aktivity projektu si vyžaduje:

Stavebné práce v rámci rekonštrukcie kaštieľa (04/2010 – 12/2011),
Marketingové aktivity (2011-2012),
Dodávka a montáž technologických zariadení a vnútorného vybavenia hotela (2012),
Kolaudácia stavby (04/2012).

Projekt sa stane funkčným po zrealizovaní danej aktivity v celom rozsahu. Výsledkom projektu bude vytvorenie nosnej turistickej atraktivity s výrazným potenciálom prilákať do regiónu návštevníkov, čím sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ďalších aktivít podnikateľov v cestovnom ruchu a miestneho obyvateľstva a tým znásobenie (multiplikovanie) pridanej hodnoty vynaloženej investície.

Miesto realizácie projektu: Kluknava
Dátum začatia realizácie projektu: 12.04.2010
Dátum skončenia realizácie projektu: 11.04.2012
Výška poskytnutého príspevku: 499 999,50 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk , www.sacr.sk

EU Slovakia

1571 - 1599 Kluknava
Slovak republic

GPS 48.920934, 20.939019

Napíšte na recepciu.

EU